Vzdělávání zaměstnanců členských firem OHK Přerov II

Účetní a právní kurzy

 

Název školení

Obsah kurzu

Max. počet hodin 1 kurzu

1

Fakturace, doklady

Dopad zákona o evidenci tržeb, účetní doklady, povinné náležitosti účtenky, vystavování daňových dokladů

5

2

Novinky v daních a účetnictví

Novelizace zákona o účetnictví, změny v účetnictví, změny v elektronickém podávání

8

3

Veřejné zakázky

Právní úprava veřejných zakázek, definice dodavatele, postup při zadávání, vymezení veřejné zakázky

8

4

Smluvní vztahy

Náležitosti smlouvy, návrh smlouvy, vlastnické právo, dodací podmínky, uzavírání smluv

8

5

Insolvenční řízení

Základní informace o insolvenčním řízení, úpadek, rizika členů, statistická data, insolvenční řízení a jeho fáze

8

6

Účetní uzávěrka

Postup při účetní závěrce, kontrola, výroční zpráva, zúčtování daně, uzávěrkové operace

8

7

Cestovní náhrady

Zásady náhrad cestovních výdajů, paušalizace, druhy cestovních náhrad, pracovněprávní souvislosti

8

8

Hmotný a nehmotný majetek

Vymezení majetku, způsob pořízení majetku, hmotný a nehmotný majetek, daňové odpisy, účetní odpisy, oceňování majetku

8

9

Pohledávky

Definice klíčových pojmů, promlčecí lhůta, ukončení smlouvy, způsob řešení sporů, odpovědnost z a porušení povinností

8

10

Daně z příjmu právnických osob

Poplatníci daně, základní principy zdaňování, finanční majetek, dlouhodobý majetek, přiznání k dani z příjmu

8

11

Daně z příjmu fyzických osob

Poplatníci a předmět daně, základ daně, osvobození od daně, ostatní příjmy, kapitálové příjmy, daňová evidence

8

12

Daň z přidané hodnoty

Registrace daní, provést zdanitelné plnění, faktura v cizí měně, vystavení opravného dokladu

16

13

Mzdové účetnictví

ÚP, srážky ze mzdy, pracovní úrazy, nemoci, zdravotní pojištění, sociální pojištění

16

14

Ekonomické minimum/základy

Základy ekonomiky, Náklady, Výnosy, Evidence zásob, Daň z příjmu, Fakturace

16

15

Cash flow

Základy financí, pracovní kapitál, řízení podnikové výkonnosti, příklady z řízení cash flow

16

16

Finanční řízení

Sledování ekon. ukazatelů, podnikový účetní systém, provádění finanční analýzy, fin. řízení projektů, základy financování

16

17

Kalkulace nákladů

Kalkulace nákladů, statická metoda kalkulace, kalkulace zisku, datová základna pro kalkulace, konkrétní metody kalkulace nákladů

16

18

Incoterms

Základy práva EU, Incoterms, pravidla, druhy a kategorizace, vliv, vnitrounijní obchod se zbožím

16

19

Právní minimum

Kurz objasňující základy práva napříč jeho odvětvími (např. právo občanské, obchodní, pracovní, atd.)

16

20

GDPR - Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Co je GDPR a jak bude aplikováno v Česku
Proč potřebuje Evropa lepší ochranu osobních dat
Jaké zásadní změny GDPR přinese
Co považuje GDPR za osobní údaje
Jaká práva dává GDPR nám jako občanům
Jaké povinnosti ukládá GDPR institucím a firmám
Jaké sankce hrozí institucím, které budou GDPR ignorovat
DPO čili Pověřenec pro ochranu osobních údajů

 

8