24. 3. 2020

Informace pro OSVČ postižené aktuálními opatřeními vlády

Jste OSVČ a nemůžete nyní pracovat?

 

Přehled důležitých informací ve vztahu k OSVČ a opatření vlády ke koronaviru: 

 

1)  Dávka mimořádné okamžité pomoci. Informace vláda průběžně upřesňuje.

 

       Lidé, kteří se prokazatelně ocitnou vlivem nedostatku prostředků ve finanční nouzi, mohou požádat o jednorázovou dávku mimořádné okamžité pomoci. Týká se to i rodičů dětí do 10 let, jež s nimi zůstanou doma na tzv. ošetřovném. Pro účely dávky se posuzuje mimo jiné příjem všech osob ve společné domácnosti. Žádost o dávku musí být odůvodněná. Úřad práce ČR může dávku poskytnout klientovi, jehož sociální a majetkové poměry mu neumožňují překonat nepříznivou situaci. 

       On-line formulář žádosti o dávku naleznete ZDE.

 

2)  Bezúročný úvěr COVID.  Úvěr pro podnikatele zasažené koronavirem včetně návodu na podání žádosti. (Ke dni 20. 3. 2020 zatím pozastaven příjem žádostí, jedná se o zvýšení alokace).

 

3)  Odložení splátek u bank. Možnost odložení splátek spotřebních úvěrů a hypoték u bank až o 3 měsíce. Informujte se u své banky.

 

4)  Daňové úlevy. Prominutí příslušenství daně a správního poplatku z důvodu mimořádné události a promíjení úroku z prodlení, úroku z posečkané částky a pokuty za nepodání kontrolního hlášení až do 1. 7. 2020.

 

       Fakticky bude tedy všem daňovým poplatníkům (fyzickým osobám i podnikatelům) automaticky umožněno podat daňové přiznání k dani z příjmu a uhradit tuto daň bez jakékoliv sankce nejdéle o tři měsíce později, a to bez nutnosti prokazovat důvody související s koronavirem.  

       Prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně ve všech případech, kdy daňový subjekt individuálně požádá o prominutí úroku z prodlení nebo o posečkání či splátkování daně a prokáže důvody jakkoliv související s koronavirem.

       Informujte se na svém finančním úřadě.

Úlevy na pojistném budou zpětně řešeny urychlenými změnami příslušných zákonů a měly by garantovat automatické půlroční neplacení záloh s tím, že při počítání doplatku pojistného v příštím roce se bude vycházet z toho, jako kdyby byly během 6 měsíců letošního roku normálně placeny zálohy v minimální zákonné výši. O podrobnostech budeme průběžně informovat.

 

5)  EET bez pokut. Po dnešním jednání vlády je jasné, že nezůstane jen u neformálního příslibu ministerstva financí, že kontroloři nebudou 3 měsíce pokutovat dodržování EET.

Poslední vlna EET bude řádně odložena na základě zákona. Tříměsíční lhůta odkladu se bude odpočítávat od zatím neznámého konce nouzového stavu, takže to v současnosti vypadá na nejméně dvouměsíční odklad EET pro závěrečnou vlnu, která by jinak podle doposud platného ustanovení odstartovala 1. května.

 

       Finanční a Celní správa bude při kontrolní činnosti od 1. 5. 2020 po dobu tří měsíců postupovat s maximální tolerancí a plnit pouze poradní funkci. Fakticky se tak podnikatelé jakkoliv dotčení koronavirem nemusí po tuto dobu obávat sankcí, pokud se nebyli schopni připravit včas na vznik evidenční povinnosti.

 

6)  Nárok na podporu v nezaměstnanosti a osvobození od všech zákonných pojištění.

 

       Musíte mít „v rozhodném období“ pokrytou stanovenou dobu důchodového pojištění svou předchozí výdělečnou činností. Ta se počítá se z posledního vyměřovacího základu pro pojistné přepočteného na jeden kalendářní měsíc. 

       Pro podrobnosti kontaktujte svůj příslušný úřad práce.

 

7)  Přerušení živnosti. Abyste nemuseli platit zálohy na pojistné na sociální a zdravotní pojištění. Je zdarma.

 

       Přerušení živnosti oznamte příslušnému živnostenskému úřadu. Samotné přerušení pak nastává dnem doručení tohoto oznámení úřadu, avšak je možné v oznámení uvést den pozdější.

       Dále ještě pošlete oznámení na:

-  okresní správu sociálního zabezpečení – obecný postup (do 8 dnů)

-  vaši zdravotní pojišťovnu – postup u VZP

-  příslušný finanční úřad (do 15 dnů)

       Přerušit živnost můžete na libovolnou dobu, není to ale možné zpětně. Správní poplatky se u žádosti neplatí. 

       Doba, po kterou přerušíte živnost, se vám nezapočítává do důchodového pojištění.

       Následně doporučujeme zažádat o zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání u úřadu práce. Jakmile vás úřad práce do této evidence zařadí, důrazně doporučujeme toto opět oznámit zdravotní pojišťovně.

 

 

Aktualizováno k 23. 3. 2020, 20:00 hodin.

 

« Zpět na přehled novinek