Přihlásit  |  Registrace

CZ  EN

Aktuální výzvy OPPIK


Aktuální výzvy OPPIK15.06.2015


Základní informace o dotačních programech

Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo první výzvy Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). Představujeme Vám základní informace o tom, co lze v rámci jednolivých výzev financovat a kdo je oprávněným žadatelem. 

V případě, že máte zájem o konzultaci Vašich projektových záměrů nebo o zpracování žádosti o dotaci, neváhejte se na nás obrátit.

Kontaktní osoba: Martin Dýčka
Tel.: 581 208 735
email: dycka@hkprerov.cz


 

Školicí střediska

Program školicí střediska spolufinancuje infrastrukturu pro vzdělávání. Podporovány jsou především následující aktivity:

 • výstavba nových školicích center
 • rekonstrukce stávajících školicích center
 • pořízení vybavení školicích prostor
 • pořízení vzdělávacích programů

Příjemci podpory: malé a střední podniky

Výše dotace: 500 tis. – 5 mil. Kč
Max. míra podpory: 50% způsobilých výdajů

odkaz na výzvu programu Školicí střediskaMarketing – IVV

Program Marketing je zaměřen na propagaci podniků v zahraničí, podporuje:

 • účast na zahraničních výstavách a veletrzích
 • služby pro MSP zaměřené na mezinárodní konkurenceschopnost (doprava exponátů, marketingové propagační materiály)

Příjemci podpory: malé a střední podniky 

Výše dotace: 200 tis. - 5 mil. Kč
Max. míra podpory: 50% způsobilých výdajů  

odkaz na výzvu programu MarketingÚspory energie

Program je zaměřen na úspory energií. Podporované aktivity jsou:

 • modernizace rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách výrobních závodů
 • zavádění a modernizace systémů měření a regulace
 • modernizace stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu
 • modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů
 • opatření ke snižování energetické náročnosti budov
 • využití odpadní energie ve výrobních procesech
 • snižování energetické náročnosti výrobních a technologických procesů
 • instalace OZE pro vlastní spotřebu (biomasa, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy)
 • instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie

Příjemci podpory: malé, střední i velké podniky 

Výše dotace: 500 tis. - 250 mil. Kč
Max. míra podpory:
- malý podnik 50% způsobilých výdajů 
- střední podnik 40% způsobilých výdajů 
- velký podnik 30% způsobilých výdajů 

odkaz na výzvu programu Úspory energieTechnologie (mikropodniky)

Program je zaměřen na podporu podnikatelských záměrů nových začínajících mikropodniků s podnikatelskou historií max. 3 roky, a to na:

 • pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení

Příjemci podpory: mikropodniky (firmy do 10 zaměstnanců) 

Výše dotace: 100tis. - 225tis. Kč
Max. míra podpory: 45% způsobilých výdajů

odkaz na výzvu programu TechnologieNemovitosti

Podporované aktivity:

 • revitalizace plochy pro vlastní podnikání – investičně připravené plochy v rámci výstavby nové plochy pro vlastní podnikání
 • projekt rekonstrukce objektu – rekonstrukce technicky nevyhovujícího objektu nebo objektu typu brownfield na podnikatelský objekt

Příjemci podpory: malé a střední podniky 

Výše dotace: 1 mil. - 200 mil. Kč
Max. míra podpory:
- malý podnik 45% způsobilých výdajů 
- střední podnik 35% způsobilých výdajů 

odkaz na výzvu programu NemovitostiINOVACE – Inovační projekt

Podporované aktivity:

 • produktová inovace (zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb)
 • procesní inovace (zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb)
 • organizační inovace (zavádění nových informačních systémů integrujících a automatizujících podnikové procesy)
 • marketingová inovace (zvýšení prodeje výrobků - změny v designu, otevření nových trhů atd.)

Příjemci podpory: malé, střední i velké podniky 

Výše dotace: 1 mil. – 200 mil. Kč

Max. míra podpory:
malý podnik 45 % způsobilých výdajů 
střední podnik 35 % způsobilých výdajů 
velký podnik 25 % způsobilých výdajů 

odkaz na výzvu programu InovacePartnerství znalostního transferu

Program je zaměřen na vytvoření partnerství mezi podnikem a vysokou školou za účelem transferu znalostí a technologií.
Znalostní transfer je realizován za účasti absolventa magisterského či doktorského studia přímo v podniku, projekt musí být zaměřen na některé z těchto aktivit:

 • zlepšení výrobních procesů
 • vývoj/inovace nových produktů a služeb nebo inovace procesu při vývoji a zavádění nových produktů a služeb
 • zlepšení podnikových procesů včetně procesu produktové certifikace

Příjemci podpory: malé a střední podniky, organizace pro výzkum a šíření znalostí 

Výše dotace: 0,5 mil. - 3,5 mil. Kč
Max. míra podpory: 70% způsobilých výdajů 

odkaz na výzvu programu Partnerství znalostního transferuSpolupráce – klastry

Program je zaměřen na zvýšení intenzity společných výzkumných a vývojových aktivit mezi podnikateli a výzkumnou sférou, podporované aktivity jsou:

 • kolektivní výzkum
 • sdílená infrastruktura (založení a vybavení centra klastru)
 • internacionalizace klastru (navazování spolupráce v evropském výzkumném prostoru)
 • rozvoj klastrové organizace  (zlepšení spolupráce, sdílení znalostí, marketing, networking, apod.)

Příjemci podpory: malé a střední podniky 

Výše dotace: 500 tis. - 16 mil. Kč
Max. míra podpory:
malý podnik 45% způsobilých výdajů 
střední podnik 35% způsobilých výdajů 
(rozvoj klastrové organizace 50% způsobilých výdajů) 

odkaz na výzvu programu Spolupráce – klastryPotenciál

Program podporuje vlastní výzkumné kapacity podniků, zejména:

 • založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací (pořízení pozemků, budov, strojů a zařízení pro vybavení CPV)
 • u MSP (malé a střední podniky) jsou předmětem podpory i vybrané provozní náklady centra 

​Příjemci podpory: malé, střední i velké podniky

Výše dotace: 2 mil. - 150 mil. Kč
Max. míra podpory: 50% způsobilých výdajů 

odkaz na výzvu programu PotenciálICT a sdílené služby

Program ICT a sdílené služby podporuje:
 • zřizování a provoz center sdílených služeb
 • budování a modernizace datových center
 • tvorba nových IS/ICT řešení – tzn. tvorba moderních digitálních služeb, aplikací a firmware např. v oblasti komunikace, zábavy, obchodování, vzdělávání, zdravotnictví, přístupu k zaměstnání nebo i v oblasti kulturních a kreativních průmyslů včetně související implementace
 ​Příjemci podpory: malé, střední i velké podniky

Výše dotace: 1 mil. - 200 mil. Kč
Max. míra podpory:
malý podnik 45% způsobilých výdajů
střední podnik 35%  způsobilých výdajů
velký podnik 25% ZV způsobilých výdajů 

odkaz na výzvu programu ICT a sdílené služby

zpět
Kontakt

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PŘEROV

Gen. Štefánika 8, 750 02 Přerov

tel.: +420 581 299 728
tel.: +420 581 210 205
e-mail: hkprerov@hkprerov.cz

Odkazy

COWORKING Přerov- sdílená kancelář s internetem, tiskárnou, kávou a multi-prostorem
COWORKING Přerov- sdílená kancelář s internetem, tiskárnou, kávou a multi-prostorem


PUBLIKACE HOSPODÁŘSKÉ KOMORY KE STAŽENÍ
PUBLIKACE HOSPODÁŘSKÉ KOMORY KE STAŽENÍ


PŘÍRUČKA HK ČR - DATOVÉ SCHRÁNKY
PŘÍRUČKA HK ČR - DATOVÉ SCHRÁNKY


Střední škola gastronomie a služeb, Šířava Přerov
Střední škola gastronomie a služeb, Šířava Přerov


Projekt BusinessPOINT
Projekt BusinessPOINT


Evropský sociální fond v ČR
Evropský sociální fond v ČR


Střední průmyslová škola Přerov
Střední průmyslová škola Přerov